Закрыть ... [X]

Верховенство закона во всех сферах общества является признаком

6. Менчик ээлеринин з укуктарын ишке ашыруунун чектери жана тартиби, аларды коргоонун кепилдиктери мыйзам менен аныкталат. 13-берене. 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети республикалык жана жергиликт бюджеттерден турат, мамлекеттин кирешелерин жана чыгашаларын зн камтыйт. 2. Республикалык жана жергиликт бюджеттерди тзнн, кабыл алуунун, пайдалануунун тартиби, ошондой эле аларды аткаруунун аудити мыйзам менен аныкталат. Респу.Каталог планов по обществознанию


Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоого укуктуу. 5. Мамлекет мыйзамда белгиленген ар кайсы социалдык топтордун мамлекеттик органдардагы жана жергиликт з алдынча башкаруу органдарындагы, анын ичинде чечим чыгаруу дегээлинде клчлг чн шарттарды тзт. 3-берене. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик: 1) бткл эл тарабынан шайланган Жогорку Кееш жана Президент кл болгон жана камсыз кылган элдик бийликтин стмдгнн; 2) мамлекеттик бийликти блштрнн; 3) мамлекеттик органдардын жана жергиликт з алдынча башкаруу органдарынын эл алдындагы жоопкерчилигинин жана ачыктыгынын, з ыйгарым укуктарын элдин кызыкчылыгында жзг ашыруусунун;.

Гражданское общество (определение) и правовое


5-берене. 1. Мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир блгн эмес, бткл коомго кызмат кылат. 2. Элдин эч бир блг, бир да бирикме, бир да адам мамлекетте бийликти зн ыйгарып алууга укуксуз. Мамлекеттик бийликти узурпациялоо згч оор кылмыш болуп эсептелет. 3. Мамлекет, анын органдары, жергиликт з алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары ушул Конституцияда жана мыйзамдарда аныкталган ыйгарым укуктардын алкагынан чыга алышпайт. 4. Мамлекеттик органдар, жергиликт з алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары укукка каршы иш-аракети чн мыйзамда.

Планы C8 Банк Эссе по обществознанию


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ (КР 2010-жылдын 27-июнундагы Мыйзамы менен колдонууга киргизилди) Биз, куттуу Кыргызстандын эли, элибиздин эркиндиги чн канын тгп, жанын берген баатырларды эске сактап; адам укугун урматтоону жана коргоону туу туткан эркин, демократиялык мамлекет кура тургандыгыбызды тастыктап; кыргыз мамлекеттлгн нктрп-стрг, бекемдг, анын эгемендлгн, элинин биримдигин сактоого бекем ишенгендигибизди жана майтарылбас эркибизди билдирип; укуктун стмдгн камсыздоо менен социалдык адилеттикти, тедикти, элдин экономикалык бакубатчылыгы менен жыргалчылыгын жана руханий нгшн рг срг умтулуп; ата-бабаларыбыздын тынчтыкта жана ынтымакта жашоо, табият менен таттуу болуу жннд.

Рекомендуем посмотреть ещё:
12-берене. 1. Кыргыз Республикасында менчиктин ар кандай трлр таанылат жана жеке, мамлекеттик, муниципалдык жана башка менчик трлрн те укуктуу корголушуна кепилдик берилет. 2. Менчик кол тийгис. Эч ким зм билемдик менен млкнн ажыратылышы ммкн эмес. Менчик ээсинин эркинен тышкары млкт алып коюуга соттун чечими менен гана жол берилет. Улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын ден соолугун жана адеп-ахлагын сактоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында соттун чечимисиз млкт алып коюуга мыйзамда каралган учурларда гана жол берилет. Мындай алып коюунун мыйзамдуулугу.

Понятия гражданское общество и правовое


2. Дин жана бардык ырасымдар мамлекеттен ажыратылган. 3. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишсн тыюу салынат. 8-берене. 1. Кыргыз Республикасынын азыркы чек арасындагы аймагы бтн жана кол тийгис. 2. Мамлекеттик башкарууну жана жергиликт з алдынча башкарууну уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын аймагы мыйзамда аныкталган администрациялык-аймактык бирдиктерге блнт. 3. Бишкек жана Ош шаарлары республикалык маанидеги шаарлар деп эсептелет, алардын статусу мыйзам менен аныкталат. 9-берене. 1. Кыргыз Республикасы татыктуу жашоо-турмуш шартын тзг жана инсанды эркин стрг, жумушка орноштурууга кмк крстг.

Обществознание. Краткий конспект ответов к


23 марта текущего года заместитель председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Александр Ремезков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект 1 об уголовной ответственности юридических лиц (далее Законопроект). Согласно Законопроекту, наказывать юридических лиц планируется за широкий спектр преступлений от торговли людьми до дачи взятки. Кроме того, предполагается, что нести уголовную ответственность будут все юридические лица, за исключением государственных и муниципальных, как российские, так и иностранные, а также международные организации. Как пояснил порталу ГАРАНТ. РУ Александр Ремезков.

12-берене. 1. Кыргыз Республикасында менчиктин ар кандай трлр таанылат жана жеке, мамлекеттик, муниципалдык жана башка менчик трлрн те укуктуу корголушуна кепилдик берилет. 2. Менчик кол тийгис. Эч ким зм билемдик менен млкнн ажыратылышы ммкн эмес. Менчик ээсинин эркинен тышкары млкт.


231, 238, 241 ТК РФ при которой договор о материальной ответственности не заключают, у работодателя есть право самостоятельного взыскания с работника ущерба в ограниченном размере, а при превышении установленной законом суммы только через обращение в суд (ст. 248 ТК РФ). Полная индивидуальная (ст. 242, 243 ТК РФ возникающая, когда объем имущества, за которое отвечает работник, легко конкретизируется, работнику обеспечены условия контроля за ним и на работника возложена соответствующая ответственность. Полная коллективная (ст. 245 ТК РФ отличающаяся от полной индивидуальной тем.

5-берене. 1. Мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир блгн эмес, бткл коомго кызмат кылат. 2. Элдин эч бир блг, бир да бирикме, бир да адам мамлекетте бийликти зн ыйгарып алууга укуксуз. Мамлекеттик бийликти узурпациялоо згч оор кылмыш болуп эсептелет.


«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной.

Конституция Российской Федерации (с изменениями)


Далее речь будет идти о бухгалтерском определении. Если сравнивать по величине оборотный капитал с основным, то в большинстве фирм и отраслей первый намного меньше второго. Тем не менее, оборотный капитал в соответствии со своим названием оборачивается в хозяйственной жизни намного быстрее основного. В результате его вклад в себестоимость продукции обычно намного выше, чем вклад основного капитала. Ведь основной капитал переносит свою стоимость на изготавливаемую продукцию в течение нескольких лет частями (через амортизацию а оборотный капитал не более года. Чистый оборотный. Информационное общество (Information society) - концепция постиндустриального общества; новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания. Постиндустриальное общество (Postindustrial society) в свою очередь являет собой общество, в котором сфера услуг имеет приоритетное развитие и превалирует над объемом промышленного производства и производства сельскохозяйственной продукции. В социальной структуре постиндустриального общества возрастает численность людей, занятых в сфере услуг и формируются новые элиты: технократы, сциентисты. Отличительными чертами информационного общества являются: 1) увеличение роли информации и знаний в жизни.Похожие статьи

Трудовой стаж необходимый для назначения страховой пенсии по старости в
Не заключен договор с управляющей компанией можно не платить
Государственная служба органы исполнительной и законодательной власти
Договор долевого участия уступка права требования проводки
Адрес управления федеральной службы судебных приставов республика
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ